Koszyk:

Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego Go HerbsNa dobry początek - super, że odwiedziłeś naszą stronę https://goherbs.pl/ (Sklep) i sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie jest Ci obojętny. 

 

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, w tym cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

 

Pragniemy podkreślić, że Twoje dane są z nami bezpieczne. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych, chronimy je przed dostępem osób do tego nieuprawnionych oraz podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 • Informacje ogólne.

 

1.1. Tożsamość Administratora. Administratorem Twoich danych osobowych jest Go Herbs sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Blacharska 11, 61-006 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000975978, której dokumentacja spółki jest przechowywana w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, NIP 7792540128, o kapitale zakładowym wynoszącym 10 000,00 zł (“Administrator”), w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@goherbs.pl. 1.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych. Informujemy Cię, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych, w tym w kwestiach związanych z niniejszą polityką prywatności  oraz w celu realizacji z przysługujących Ci praw, o których mowa w punkcie 1.3. poniżej. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail iodo@goherbs.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny wskazany w punkcie 1.1. powyżej. 

 

1.3. Prawa podmiotów danych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań), 
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO oraz art. 77 ust. 1 RODO. Pamiętaj, że możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość w sposób, o którym mowa w punkcie 1.2 powyżej. 1.3. Odbiorcy danych. W związku z realizacją usług za pośrednictwem Sklepu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z których usług korzystamy. Mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli świadczone przez nich usługi wiążą się lub mogą wiązać z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie związanym z takim dostępem. Chodzi w szczególności o podmioty takie jak kurierzy, banki i operatorzy płatności, hostingodawca, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, dostawca systemy mailingowego, dostawca narzędzia livechat, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi marketingowe, biura rachunkowe, dostawcy oprogramowania chmurowego itp. Pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, a także urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. 1.4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi opisanych poniżej, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google (opisanych w niniejszej polityce prywatności), których dostawcą jest Google Ireland Limited. 1.5. Zautomatyzowane decyzje oraz profilowanie. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących (profilowanie i reklama behawioralna). Uważamy jednak, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.  1. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych.2.1. Kontakt

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem którejkolwiek dostępnej formy kontaktu np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy lub Livechat, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

 

Dane przetwarzane: imię, adres e-mail plus ewentualnie dane zawarte w treści wiadomości

Cel przetwarzania:  nawiązanie kontaktu

Okres przetwarzania: Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub ustania uzasadnionego interesu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes w postaci udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne takie jak ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 2.2. Newsletter

 

Dane przetwarzane: imię oraz adres e-mail (podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, by zapisać się do newslettera)  

Cel przetwarzania:  przesyłanie newslettera. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Okres przetwarzania: czas świadczenia usługi newslettera a także na potrzeby archiwizacji  w celu możliwości wykazania faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera (cofnąć swoją zgodę), klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz sprostować swoje dane lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 

2.3. Konto użytkownika. 

 

Dane przetwarzane: adres e-mail oraz hasło (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane, takie jak ). Ponadto, przetwarzamy Twój numer IP, z którego korzystałeś, rejestrując konto użytkownika.

Cel przetwarzania:  świadczenia na Twoją rzecz usługi elektronicznej polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika.

Okres przetwarzania: W każdej chwili możesz usunąć konto. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, Twoje dane nadal będą przechowywane w archiwum na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z usługą konta użytkownika.

Podstawa prawna: umowa o dostarczanie usługi Konta zawierana na zasadach opisanych w regulaminie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po usunięciu konta użytkownika - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. 

 

2.4. Zamówienia

 

Dane przetwarzane: dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres korespondencyjny, dane firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, nr rachunku bankowego (Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.)

Cel przetwarzania:  wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej, cele archiwalne i statystyczne oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług.

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych lub statystycznych, np. w celu identyfikacji klienta powracającego a także w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu. 

Podstawa prawna: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2.5 Rezerwacja towaru 

 

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. 

Cel przetwarzania: zawarcie i realizacji umowy za pośrednictwem Sklepu rezerwacji towaru celem zakupu w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy

Okres przetwarzania: przez czas trwania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub podjęcia działań w celu jej zawarcia; art. 6 ust. 1 lit. f RODO - nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.  

 

2.5. Odzyskiwanie porzuconych koszyków. 

 

Dane przetwarzane: adres e-mail 

Cel przetwarzania: możliwość finalizacji zamówienia. (W tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia.) 

Okres przetwarzania: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w link dostępny w ramach wiadomości wysyłanej w ramach odzyskiwania porzuconych koszyków.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 2.6. Reklamacje i odstąpienie od umowy. 

 

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, inne informacje podane w treści reklamacji przez klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Cel przetwarzania:  realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

Podstawa prawna: celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 2.7. Opinie 

 

Dane przetwarzane: imię i (opcjonalnie) nazwisko; adres e-mail; numer IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.

Cel przetwarzania: Dodanie opinii o Sklepie, Towarach i Sprzedawcy. 

Okres przetwarzania: do momentu usunięcia opinii przez Administratora na prośbę użytkownika, który ją wystawił albo do momentu usunięcia opinii przez Administratora jako niezgodnej z Regulaminem sklepu. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Twoja zgoda 

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłania nam prośby usunięcia Twojej opinii. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dostawca usługi: Zapraszanie naszych klientów do opiniowania zakupionych internetowo Towarów oraz opiniowanie jest obsługiwane z dostawcą TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z którym współpracuje Administrator. Tym samym Administrator przekazuje serwisowi TrustMate następujące dane dot. kupujących: numer zamówienia wraz z adresem e-mail, imię, kanał sprzedaży i formę dostawy wybraną przez kupującego którzy dokonali zakupów w Sklepie lub w serwisie zewnętrznym podmiotu trzeciego. Serwis TrustMate następnie wysyła na skrzynkę pocztową kupującego wiadomość z prośbą o wystawienie opinii. Polityka prywatności TrustMate: https://trustmate.io/privacy-policy2.8 Komentowanie postów blogowych. 

 

Dane przetwarzane: Nick lub imię i (opcjonanie) nazwisko - w zależności od tego jak podpiszesz swój komentarz, rekomendujemy jednak ze względów bezpieczeństwa dodawanie komentarzy pod pseudonimem, (opcjonalnie) inne dane osobowe umieszczone przez Ciebie w komentarzach pod postami blogowymi Administratora (podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu pozostawienia przez Ciebie komentarza). 

Cel przetwarzania: Komentowania postów blogowych

Okres przetwarzania: do momentu usunięcia komentarza przez Administratora na prośbę użytkownika, który ją wystawił albo do momentu usunięcia komentarza przez Administratora jako niezgodnej z Regulaminem sklepu. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - Twoja zgoda 

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez przesłania nam prośby usunięcia Twojego. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 1. Cookies

 

3.1.  Pliki cookies i inne technologie śledzące. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

 

3.2. Zgoda na cookies. 

 • Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony, wyłączając poszczególne pliki cookies. 
 • Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. 
 • Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies. 
 • Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

 

3.3. Logi serwera. 

 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
 • Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. 
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

3.4. Google Analytics

 • Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA. 
 • Celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  
 • Zbierane dane nie są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji. Informacje do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.
 • W ramach Google Analytics korzystamy z Funkcji Reklamowych takich jak raporty demograficzne i zainteresowań, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
 • W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 
 • Więcej na temat przetwarzania takich informacji znajdziesz na dedykkowanej stronie Google:  https://policies.google.com/privacy3.5. Google Ads. 

 • Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC, 
 • Celem jest prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych, a podstawą prawnie uzasadniony interes, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  
 • Zbierane dane nie są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji. 
 • Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest na  Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. 
 • Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. 
 • Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
 • W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. 
 • Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads znajdziesz na dedykowanej stronie Google: https://policies.google.com/privacy. 3.6. Facebook Ads i Insights

 • Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook (Meta Platforms Inc., z siedzibą w USA).
 • Celem jest marketing własnych produktów lub usług oraz analiza i statystyki.
 • W ramach naszej strony mamy zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron, celem kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie. 
 • Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka nie pozwalają na Twoją identyfikację. Dzięki nim mamy jedynie możliwość widzieć jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. 
 • Szczegóły dot. polityki prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

3.7. Narzędzia społecznościowe. 

 • Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter
 • Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. 
 • Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 
 • Wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego przed odwiedzinami naszej strony internetowej uniemożliwi przyporządkowanie danych zebranych w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio z Twoim profilem w danym serwisie.
 • Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 • Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Instagram - https://help.instagram.com/155833707900388

 

3.8. Google Tag Manager. 

 • Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC.
 • Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. 
 • Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Jego stosowanie nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. 
 • Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. 
 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

 

3.9. Hotjar

 • Korzystamy z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited.
 • Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. 
 • Narzędzie Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy, a zatem nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację.
 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  
 • Szczegółowe informacje na temat danych zbieranych za pośrednictwem HotJar oraz sposobu dezaktywacji monitorowania Użytkownika dostępne są pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.  

 

3.10 Yandex Metrica. 

 • Korzystamy z narzędzia analitycznego Yandex Metrica zapewnianego przez Yandex LLC, 
 • Yandex rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę, zbiera informacje związane z jego aktywnością na stronie i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. 
 • Narzędzie Yandex nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy, a zatem nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację.
 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.  
 • Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Yandex, znajdują się na stronie z polityką prywatności Yandex Metrica: https://yandex.com/legal/privacy/. 
 • W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Yandex, wykonując kroki opisanej tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html. 3.11. SalesManago

 • Korzystamy z czatu SalesManago zapewnianego przez salesmanago.pl.
 • W ten sposób zapewniamy Ci możliwość komunikacji z nami za pośrednictwem czatu, opierając się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • Skrypt obsługujący chat wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czatu. 
 • Istnieje możliwość wyłączenie plików cookies związanych z czatem, z poziomu zarządzania plikami cookies z naszej strony, ale w ten sposób stracisz możliwość komunikacji z nami za pośrednictwem czatu. 
 • Funkcjonalność czatu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w tym przypadku procesorem danych osobowych jest SalesManago. 3.12. Disqus

 • Korzystamy z systemu Disqus Inc z siedzibą w USA, który daje Ci możliwość zostawiania komentarzy na naszych stronach. 
 • System komentarzy Disqus wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu komentarzy. 
 • Informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookies, Disqus może również wykorzystywać w celach marketingowych, co pozostaje poza naszym wpływem.
 • Szczegóły dot. prywatności systemu Disqus znajdziesz na stronie: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy. 
 • Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies związanych z czatem z poziomu zarządzania plikami cookies z naszej strony, ale w ten sposób stracisz możliwość komunikacji poprzez komentarze.3.13. Programy afiliacyjne i partnerskie. 

 • Bierzemy udział w programie afiliacyjnym Ceneo (Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).
 • Jeżeli dokonasz zakupu po przejściu na stronę z linku afiliacyjnego, zostanie przyznana nam prowizja. Żeby ta prowizja mogła zostać naliczona, operator programu afiliacyjnego musi mieć informację, że transakcja została dokonana po kliknięciu w link znajdujący się na naszej stronie. 
 • W związku z tym, na potrzeby programu afiliacyjnego zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony specjalny kod monitorujący kliknięcia. Pliki cookies z nim związane nie są możliwe do wyłacznie ponieważ uniemożliwiałyby nam korzystanie z programu. Jeżeli nie godzisz się na takie wykorzystanie plików cookies, jesteśmy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z naszych stron.

 

3.14. Treści z serwisów zewnętrznych. 

 • Na naszych stronach osadzone są treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. 
 • W związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.
 • Uniemożliwienie przyporządkowywania danych zebranych w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, możliwe jest poprzez wylogowanie się z tego serwisu przed wizytą na naszej stronie, jak również np. poprzez blokowanie skryptów. 
 • Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, a zatem powstrzymanie się od oglądania filmu uniemożliwi ich załadowanie
 • Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, a także inne Twoje uprawnienia z tym związane zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

 

3.15. Tik Tok piksel

 • Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu TikTok, obsługiwanego przez TikTok Technology Limited, z siedzibą w Irlandii celem marketingu własnych produktów lub usług oraz analizy i statystyki. 
 • W ramach naszej strony mamy zaimplementowany Pixel TikTok, za pomocą którego możemy zoptymalizować kampanie i mierzyć skuteczność reklam. Ponadto możemy śledzić działania odwiedzających witrynę, takie jak „wyświetl stronę” lub „kup”, oraz tworzyć segmenty odbiorców, aby ponownie zaangażować poprzednich użytkowników witryny lub modelować sobowtórów w celu znalezienia nowych klientów. 
 • Piksel TikTok zbiera informacje dostępne przez standardowe przeglądarki internetowe, takie jak Chrome. Należą do nich: informacje o reklamie, którą kliknął użytkownik TikTok lub o zdarzeniu, które zostało wywołane, czas uruchomienia zdarzenia piksela (służy do określenia, kiedy miały miejsce działania w witrynie, na przykład kiedy strona została wyświetlona, ​​kiedy produkt został zakupiony itp.), adres IP używany do określenia geograficznej lokalizacji wydarzenia oraz określania marki urządzenia, modelu, systemu operacyjnego i informacji o przeglądarce. 
 • Masz pełną kontrolę nad tym, czy TikTok wyświetla spersonalizowane reklamy w aplikacji TikTok. TikTok nie wyświetla spersonalizowanych reklam bez zgody użytkownika. Możesz włączyć spersonalizowane reklamy, klikając „Ja” w aplikacji TikTok, odwiedzając stronę ustawień, naciskając trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie klikając „Personalizacja i dane”, a następnie używając przełącznika. Możesz zmienić to ustawienie w dowolnym momencie.
 • Więcej informacji na temat polityki prywatności i plików cookies znajdziesz na dedykowanej stronie TikTok https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en3.16. Microsoft clarity

 • Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity pozwalającego na analizę zachowania użytkowników na stronie Sklepu w celu prowadzenia analiz user experience (UX).
 • Narzędzie dostarczane jest przez spółkę Microsoft Corporation z siedzibą w USA.
 • Korzystamy z tego, żeby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników oraz optymalizować naszą stronę Sklepu pod kątem doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, w tym w celach statystyki i analizy.
 • W celu korzystania z Microsoft Clarity zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Microsoft Clarity. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft Corporation. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Microsoft w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Zarówno Microsoft Corporation jak i my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.
 • Więcej informacji na temat przetwarzanych informacji w ramach tego narzędzia, znajdziesz na dedykowanej stronie Microsoft: https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/faq